Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

REGLAMENT REGULADOR DE PASTURES

REGLAMENT REGULADOR DEL DRET DE PASTURATGE DE BESTIAR ALS

COMUNALS DE LA GUÀRDIA D’ARES, ESPAÉN I TREJUVELL

 

INTRODUCCIÓ

 

Els aprofitaments de pastures, llenyes i fusta del comunals de la Guàrdia d’Ares, Espaén i Trejuvell, venen des de fa molt de temps regulant-se pel costum i la tradició. La població dels nuclis esmentats tenien com a medi fonamental de vida l’agricultura i la ramaderia. En les darreres dècades, com a la major part dels nuclis de muntanya, es va donar un flux migratori cap a les ciutats, fet que va produir una gran despoblació a les zones rurals.

 

Actualment, en aquest pobles hi resten pocs veïns que es dediquin a la ramaderia. Això ha fet que els nuclis que en altres temps es repartien els aprofitaments dels comunals, hagin desaparegut esdevenint del tot inoperants tant el consum com la tradició, fet que ens ha dut juntament amb les altres qüestions de tipus econòmic i social a reglamentar l’aprofitament dels comunals d’una forma diferent a la que temps enrere es venia fent.

 

A tal efecte i per garantir el que estableix l’art. 82.1 b) de la llei 8/1987 Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com per fer una distribució més justa i equitativa dels aprofitaments i una millor gestió dels recursos econòmics que es puguin generar i que revertirien en benefici de tot el veïnat amb l’execució d’obres i serveis necessaris per fer que aquests nuclis estiguin dotats de les condicions de vida que es demanden actualment.

 

Per tot això es dicta el següent

REGLAMENT

 

Article 1

 

L’objecte del present és regular l’aprofitament de les pastures del bestiar en els terrenys d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares, coneguts per “Comunals de la Guàrdia d’Ares, Espaén i Trejuvell”, d’acord amb el que disposa l’article 82 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com dels possible arrendaments que es puguin dur a terme com a resultat del repartiment que s’efectuï de dit aprofitament.

 

Article 2

 

El repartiment per gaudir de l’aprofitament es produirà de la següent manera:

 

  1. Els caps de bestiar que correspongui a cada comunal, serà el resultat de dividir els 192 caps que permet l’Ordenació, per la superfície que es fixa a aquesta en la seva part proporcional.

 

2.- Un cop conegut el volum que admet cada comunal, es repartiran els caps de bestiar pels ramaders del poble corresponent.

 

3.- Cobertes les necessitats dels ramaders locals, si en resulta un sobrant en quant a la superfície, els caps de bestiar, seran arrendats pel sistema que estableixi la Llei, no podent sobrepassar en el seu global i en cap cas el nombre de bestiar establert a l’ordenació.

 

Article 3

 

 

La superfície objecte de l’aprofitament de pastures d’acord amb l’Ordenació i els caps de bestiar que corresponen a cadascun, seran els següents:

 

 

Comunal

 

Superfície

 

Caps de bestiar/UBM

 

La Guàrdia d’Ares

 

217 ha

 

174

 

Espaén

 

23 ha

 

18

 

Trejuvell

 

0 ha

 

0

 

Total

 

240 ha

 

192

 

D’acord amb l’Ordenació, la possibilitat ramadera de la forest és de 240 UBM, amb una càrrega útil de 240 x 0,8 = 192 UBM (0,9 caps ha), per tant 240 ha per 0,9 caps de bestiar ha fa un total de 192 caps.

 

La conversió del bestiar major en bestiar oví serà d’ 1 cap de bestiar major = 8 ovins.

 

Article 4

 

Tindran dret a l’aprofitament de pastures als comunals d’aquesta EMD els propietaris de bestiar que reuneixin els següents requisits:

 

1.- Tenir la seva residència efectiva sense interrupció, en els 5 darrers anys, en algun dels nuclis de l’EMD de la Guàrdia d’Ares, constant aquest fet al padró d’habitants municipal. En el cas de persones jurídiques, sempre que la totalitat dels socis, amb independència del seu coeficient de participació, visquin i estiguin empadronats a l’EMD de la Guàrdia d’Ares.

 

2.- Tenir la condició de ramader degudament acreditada mitjançant el Llibre d’Explotació Ramadera o document que substitueixi aquest, i tenir l’explotació domiciliada al nucli de l’EMD  de la Guàrdia d’Ares pel qual es sol.licita l’aprofitament.

 

3.- Haver superat els seu bestiar tots els controls sanitaris pertinents i portar marques especials oficials que els indiquen.

 

Article 5

 

Es fixa el dia 1 de juny com a data d’inici del pasturatge, el qual acabarà el dia 31 d’octubre.

 

Article 6

 

Tots els ramaders que d’acord amb aquesta ordenança desitgin conduir el seu bestiar per a pasturar als comunals objecte de regulació, hauran de manifestar-ho per escrit al President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Guàrdia d’Ares abans del 20 de gener de cada any, indicant el nombre de caps de cada tipus de bestiar que vulgui aprofitar pastures.

 

En cas de que algun ramader no reuneixi els requisits establerts o tingui deutes pendents amb l’entitat, se li comunicarà per escrit aquestes circumstàncies i se li donarà un termini de 20 dies per que pugui esmenar-les o del contrari no tindrà dret a l’aprofitament i s’estarà de portar el bestiar als comunals.

 

 

 

Article 7

 

L’ EMD de la Guàrdia d’Ares no serà responsable en cas de mort del bestiar, únicament retornarà la quota corresponent que pel pasturatge hagués percebut. El propietari del bestiar està obligat al compliment de les normes sanitàries vigents.

 

Article 8

 

En el cas que el total de sol.licituds per part dels beneficiaris no esgoti la càrrega màxima admissible de caps de bestiar, es podrà admetre l’accés de bestiar als comunals, als titulars d’explotacions ramaderes que no reuneixin la condició establerta a l’article 4.1, però si que compleixin les condicions dels articles 4.2 i 4.3.

 

En aquest cas es tramitarà per arrendament, i l’adjudicació es farà mitjançant subhasta pública, tal i com disposa l’article 220.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i d’acord amb l’article 36.5 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes de la Jefatura del Estado.

 

Article 9

 

La Junta Veïnal de l’Entitat, si ho considera adient, podrà:

1.- Dictar normes específiques en quant a la situació del bestiar dins dels comunals de l’Entitat

2.- Vedar paratges pel pasturatge.

3.- Realitzar diferents controls del bestiar i la seva situació.

4.- Adoptar les mesures que cregui adients per que l’aprofitament sigui acord i el bestiar estigui en les degudes condicions, així com obligar a complir les normes de la Llei forestal de Catalunya, de protecció d’animals, les que es dictin pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i totes aquelles altres que tinguin relació amb l’aprofitament de pastures que ens ocupa.

 

Disposició transitòria

 

El present Reglament haurà de ser validat i en son cas disposar del vist i plau del Departament

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

Disposició final

 

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i començarà a regir a partir d’aquesta data.

 

El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.