Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA TAXA DRET PASTURATGE

DIVENDRES 25 OCTUBRE 2019

Aprovada inicialment pel Ple de l'EMD en en data 05/09/2019 i publicada al BOP núm. 192 de data 04/10/2019

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE PASTURATGE DE BESTIAR ALS

COMUNALS DE LA GUÀRDIA D’ARES, ESPAÉN I TREJUVELL

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa

 

D’acord amb el reglament regulador del dret de pasturatge de bestiar als Comunals de la Guàrdia d’Ares, Espaén i Trejuvell, és precís elaborar una ordenança fiscal per a regular una  taxa per tal d’establir les tarifes per a gaudir dels drets als comunals, segons l’article l’article 4 de l’esmentat reglament.

 

De conformitat amb el que es preveu en l’article 57 i 20p del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquesta EMD estableix la taxa per l’aprofitament de pastures en el comunals de la Guàrdia d’Ares, Espaén i Trejuvell, que es regeix per aquesta ordenança fiscal.

 

Article 2. Fet imposable

 

Constitueix el fet imposable de la taxa, el pasturatge de bestiar als comunals de la Guàrdia d’Ares, d’Espaén i de Trejuvell.

 

Article 3. Subjectes passius

 

Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones o entitats a favor de les quals s’atorguin les autoritzacions de l’aprofitament de pastures als comunals.

 

Article 4. Responsables

 

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques que es refereixen les matèries tributàries.

 

Article 5. Quantia

 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal serà la que es determini en les següents tarifes:

 

Tipus d’aprofitament

Tarifa

 

Aprofitaments realitzats pels veïns que compleixin el seu dret, d’acord amb l’article 4.1 del reglament de pasturatge de l’EMD

 

0,00 € / cap de bestiar

Aquest bestiar tindrà la condició d’ “aprofitament veïnal”

 

Aprofitament realitzats per ramaders que no posseeixen el requisit de l’article 4.1 del reglament i que han obtingut l’aprofitament de pastures per arrendament

 

80,00 € / cap de bestiar

Aquest bestiar tindrà la condició d’ “aprofitament per arrendament”

 

Article 6. Obtenció de la llicència

 

La petició es durà a terme per escrit mitjançant una instància que es presentarà a l’EMD de la Guàrdia d’Ares, acompanyada d’un certificat o volant històric d’empadronament i còpia del llibre d’explotació ramadera en vigor a nom del sol.licitant.

 

El període de presentació d’aquest sol.licitud finalitzarà el dia 20 de gener de cada any.

 

Article 7. Comprovació de la documentació

 

L’EMD comprovarà la documentació que els interessats adjuntin a la instància. Si manca documentació es requerirà als interessats per que la subsanin en el termini de 10 dies hàbils. En cas que l’interessat no subsani la documentació que l’EMD li hagi notificat se’l tindrà per desistit de la seva petició i s’arxivarà sense més tràmit i sense dret al gaudi de la pastura.

 

Article 8. Fons de millores forestals

 

L’import resultant del conjunt dels aprofitaments de pastures en els terrenys comunals d’aquesta entitat, estran subjectes al pagament del 15% del fons de millores forestals i es donarà compte del mateix cada any al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per a la seva constància i als efectes de que reverteixi en la recuperació de pastures del territori dels mateixos.

 

Article 9. Legislació aplicable

 

Aquest ordenança resta sotmesa al que s’estableix en el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, la llei tributària i les normes de recaptació establerta i de les que resultin de la seva aplicació.

 

Disposició final

 

Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020, en virtut de la seva publicació al BOP de l’acord d’aprovació definitiva, així com el text íntegre de l’ordenança, vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.